Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2024 TÈCNIC_A INVESTIGACIÓ I CONEIXEMENT DE LA CIUTADANIA (TEMPORAL)

Procés de selecció específic per a la contractació temporal d’un/a Tècnic/ca d’Investigació i Coneixement de la Ciutadania per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA).

 

L’àrea d’Innovació i Coneixement té la necessitat de contractar un/a Tècnic/a d’Investigació i Coneixement de la ciutadania en la modalitat de contracte temporal de 6 mesos


 

Característiques del lloc de treball:
 

Lloc de treball:                                  Tècnic/a d’Investigació i Coneixement de la                                                                        ciutadania

Nivell i categoria professional:      Nivell - E

Àrea:                                                  Innovació i Coneixement

Horari:                                               Fix partit

Retribució anual:                              46.202,175- €  (brut en còmput anual)

Jornada:                                            Complerta (35 hores setmanals)

Tipus de contracte:                          Temporal de 6 mesos

Centre de treball:                             C/ Oriol Martorell, 1- Sant Joan Despí

(Barcelona)

 

Funcions:
 

Desenvolupar estudis qualitatius i quantitatius per entendre al consumidor (insights, necessitats, motivacions, etc.), estudis de bases de dades pròpies, estudis de targets i perfilat poblacional, etc.
Identificar necessitats d’estudi i posar en marxa les corresponents investigacions
Analitzar fonts internes i externes per generar coneixement aplicable a l’organització
Realitzar investigació d'escriptori per aprofitar els recursos disponibles i construir presentacions que sintetitzin de forma efectiva el coneixement i les claus identificades
Realitzar i fer el seguiment d’estudis qualitatius i quantitatius ja sigui interns o amb proveïdors externs
Reforçar la transmissió i difusió del coneixement internament
Redactar informes amb continguts potents i que siguin visualment atractius (tant resums executius, com informes complerts, infografies, dashboards, etc.)

 

 
Requisits d’accés:
 

Estar en possessió d’una titulació de Grau en Psicologia, Estadística, Investigació de Mercats, Sociologia, Publicitat i Màrqueting, o equivalent.
Experiència mínima de 5 anys com a Tècnic/a d’investigació de mercats.
Coneixements orals i escrits de nivell C1 de català o superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell. 
Coneixements orals i escrits de nivell B2 d’anglès o superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell. 
 

 

Aspectes i capacitats que es valoraran:
 

Tècniques i eines de recollida de dades quantitaves i qualitatives
Tècniques i eines d’explotació de bases de dades
Eines estadístiques (SPSS, R o similars)
Usuari avançat Ofimàtica (Excel, PowerPoint, etc.)
Eines de gestió de projectes
Alta capacitat de comunicació i coordinació amb d’altres departaments de l’organització.
 

 

Procediment de selecció:
 

Comprovació dels requisits d’accés. Les persones que no acreditin tots els requisits establerts seran excloses. En funció del nombre de sol·licituds rebudes, es realitzarà una valoració curricular de les candidatures que compleixen els requisits.
Amb la finalitat de constatar i ampliar la informació detallada en el currículum, valorar els aspectes relacionats amb les competències i capacitats professionals requerides i valorar si disposen dels coneixements tècnics requerits per ocupar el lloc de treball, les persones amb millor valoració curricular podran ser convocades a una entrevista personal i/o a una prova teòrica i/o pràctica que determinarà l’òrgan de selecció. L’entrevista, així com les proves a les quals hagin estat convocats els candidats, seran eliminatòries, és a dir, els candidats que no les superin seran exclosos de la selecció.
La/es persona/es seleccionada/es serà/an convocada/es per a la formalització dels corresponent contracte.
La resta de participants que demostrin les capacitats mínimes se’ls podrà oferir noves contractacions que hi pugui haver.
 

 

Resolució d'empats
 

En cas d'empat en la puntuació final obtinguda per dos o més candidats/es en la puntuació total del procés de selecció arrodonida  a 2 decimals, l'ordre es resoldrà d'acord al següent:

S'ordenarà en primer lloc la dona com a acció positiva, d'acord al Pla d'Igualtat de la CCMA, de cara a complir l'objectiu d'assolir una composició total de la plantilla al 50%
Si persisteix l'empat s'aplicaran els criteris de desempat següents:

La persona aspirant que hagi obtingut una nota final més alta en la fase de proves del procés de selecció
 la persona aspirant que hagi obtingut una nota més alta en la prova amb major ponderació dins del concurs
 

 

Persones amb diversitat funcional
 

Les persones amb discapacitat hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a cobrir temporalment.

En igualtat de valoració, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% tindran dret d’accés preferent a la contractació que s’ofereix.

La condició de discapacitat s’haurà d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud.

 

Participació
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitza el 13 de juliol de 2024 a les 23:59h.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden inscriure’s a l’Espai de Selecció mitjançant aquest enllaç https://seleccio.ccma.cat/Seleccio/index.jsf i donar d’alta el seu currículum seguint les instruccions de participació.

Pel que fa a l’acreditació dels requisits d’estudis, coneixements orals i escrits de català, hauran de ser penjats, preferiblement en format PDF, abans de la finalització del termini d’inscripció als apartats corresponents de l’Espai de Selecció. Pel que fa a l’acreditació de l’experiència, s’haurà de fer mitjançant document acreditatiu (certificat amb la categoria, funcions i antiguitat, així com nòmines, contractes, etc. No serà vàlida la vida laboral com a document acreditatiu) i hauran de ser penjats, també, preferiblement en format PDF, abans de la finalització del termini d’inscripció a l’apartat experiència laboral de l’Espai de Selecció.

Us enllacem el tutorial per a poder fer la inscripció i participar en el procés: Tutorial per a la inscripció a l'Espai de Selecció de 3Cat - YouTube

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats “Selecció de personal de la CCMA”
Responsable del tractament: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Finalitat del tractament: participar en processos de selecció de l’Ens CCMA i també de la CCMA, SA. i estar informat de les possibles ofertes laborals.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: en processos de selecció pot ser que participin empreses de selecció externes, col·laboradors que ens ajudin a avaluar els perfils, etc. En aquest cas, aquestes empreses sempre seran encarregades del tractament i vetllarem perquè observin tots els principis establerts en la legislació vigent.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant un escrit a lopd-rrhh@ccma.cat o, en paper, adreçant un escrit al Departament de Recursos Humans, Carrer Oriol Martorell, 1 -  08970 Sant Joan Despí.

Informació addicional: http://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat/seleccio-de-personal/
 

 

 

Sant Joan Despí, 28 de juny del 2024

 

TÈCNIC/A INVESTIG. CONEIXEMENT CIUTADAN*

Període d'inscripció:  28/06/2024  a  31/07/2024
Empresa:   CCMA, SA