Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2024 SOTSEDITOR_A DE XARXES SOCIALS DEL 324.CAT

CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN.A SOTSEDITOR.A DE XARXES SOCIALS DEL 324.CAT PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ PER A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA  

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, convoca un procés de selecció per a la cobertura de la vacant d’un/a sotseditor/a de xarxes socials del 324.cat.

1. Identificació del lloc a proveir

Sotseditor/a de xarxes socials del 324.cat. Codi: 2427

2. Característiques del lloc de treball 

Lloc de treball: Sotseditor/a de xarxes socials del 324.cat.
Àrea: Informatius
Horari: A torns - Jornada completa
Forma d’ocupació:  Contracte indefinit
Retribució anual: 61.716,96 € bruts/anuals  
Centre de treball i localitat: C. Oriol Martorell, 1 - Sant Joan Despí


3. Funcions del lloc de treball

 • Detectar problemes i oportunitats de producció i distribució de continguts a xarxes perquè l'estratègia sigui més eficient.
 • Encarregar, supervisar, prioritzar i aprovar els continguts elaborats per la redacció i la seva publicació per adequar-los a l’estratègia fixada.
 • Actualitzar coneixements i habilitats dels equips per millorar-ne els resultats i incrementar-ne el nivell competencial i millorar-ne així l'eficàcia i l'eficiència.
 • Coordinar-se amb els membres de l'equip editorial de l'equip digital d'Informatius per assegurar la informació efectiva sobre les novetats en l'estratègia de xarxes socials.
 • Executar l'estratègia de comunicació a les xarxes socials dels continguts d'Informatius.
 • Aplicar l'estratègia de distribució de vídeos nadius d'Informatius a les xarxes socials.
 • Coordinar l'equip de redacció de xarxes i les tasques de l'equip de redacció web i aprovar la publicació de continguts.
 • Avaluar quantitativament l'impacte dels continguts publicats a les xarxes.


4. Requisits

 • Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors i treballadores o el permís de treball habilitador que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè.
 • Disposar de la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball / per exercir les tasques assignades al lloc.
 • Estar en possessió d’una llicenciatura o grau en Periodisme, en Ciències de la Comunicació o en Comunicació Audiovisual.
 • Experiència mínima de 2 anys, en redacció de continguts informatius a xarxes socials.
 • Experiència mínima de 3 anys en gestió de xarxes socials.
 • Nivell C2 català i B1 anglès. Si no es disposa de títol acreditatiu, es pot realitzar una prova de nivell per certificar-ho, amb caràcter obligatori i eliminatori.

5. Aspectes i capacitats a valorar

 • Lideratge
 • Gestió d'equips 
 • Habilitats organitzatives i de planificació
 • Adaptabilitat
 • Empatia i assertivitat
 • Proactivitat
 • Habilitats de gestió i anàlisi
 • Domini de xarxes socials
 • Criteri per a la jerarquització de continguts digitals a les xarxes socials
 • Capacitat de transmissió d’instruccions de manera clara i assertiva


6. Publicació de la convocatòria

Aquesta convocatòria es publica al web de la CCMA, a l’apartat Transparència, i a Linkedin.

7. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de candidatures finalitza el divendres 13 de juny de 2024, inclòs.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts hauran d’inscriure’s a l’espai Selecció mitjançant aquest enllaç https://seleccio.ccma.cat/Selecció/index.jsf i donar d’alta el seu currículum seguint les instruccions de participació. 

La documentació original acreditativa dels requisits d’accés a la convocatòria s’haurà de penjar en format PDF, als apartats corresponents del CV del portal de Selecció de la CCMA.

8. Comunicació

Les consultes i/o dubtes sobre aquest procés de selecció es podran presentar exclusivament mitjançant correu electrònic adreçat a seleccio@ccma.cat (indicant a l’assumpte del correu: SOTSEDITOR.A XXSS DEL 324.CAT 2024) i es respondran per la mateixa via de comunicació.

Igualment, qualsevol comunicació entre Selecció i les candidatures es farà pel mateix mitjà de comunicació.

9. Òrgan de selecció

La composició de l’òrgan de selecció responsable d’avaluar els candidats serà la següent:

 • Subcap Operatiu Informatius 
 • Editor en cap del 324.cat 
 • Direcció de Persones, Valors i Talent 
 • Tècnic/a de selecció de la CCMA 


L’òrgan de selecció haurà d’emetre un informe previ al nomenament corresponent en relació a la persona candidata que es consideri més adient, tenint en compte els aspectes i capacitats a valorar discrecionalment apreciats. 

10. Procediment de selecció

1. Les candidatures que es rebin, amb la seva documentació corresponent, seran analitzades per comprovar que reuneixin els requisits establerts d’accés a la convocatòria. 

2. Amb la finalitat de constatar i ampliar la informació detallada en el currículum, valorar els aspectes relacionats amb les competències i capacitats professionals requerides i valorar si es disposa dels coneixements tècnics requerits per ocupar el lloc de treball, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal i/o a una prova teòrica i/o pràctica. Així mateix en cas necessari, es realitzaria la prova de català i/o anglès a aquells candidats que no els tinguin prèviament acreditats.

3. En aquest casos, l’entrevista, així com les proves a les quals hagin estat convocades les persones candidates, seran eliminatòries. Les convocatòries es faran per correu electrònic.

La participació al procés de selecció implica l’acceptació de les condicions i bases del procés de selecció. 

11. Política d’igualtat de gènere

Segons el Pla d’Igualtat establert per a la CCMA, en igualtat de resultats es prioritzarà la dona com a acció positiva, amb l’objectiu d’assolir una composició total de la plantilla al 50%. 

12. Persones amb diversitat funcional

Les persones amb diversitat funcional hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a cobrir temporalment.

En igualtat de valoració, les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% tindran dret d’accés preferent a la contractació convocada. Aquesta condició s’haurà d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud.

13. Resolució de la convocatòria

La resolució de la convocatòria serà publicada  a la web de la CCMA, apartat Transparència.

La persona seleccionada serà convocada per a la formalització del contracte corresponent.

 

Barcelona, 07 de juny de 2023

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats “Selecció de personal de la CCMA” 
Responsable del tractament: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 
Finalitat del tractament: Participar en processos de selecció de l’Ens CCMA i també de la CCMA, SA i estar informat de les possibles ofertes laborals. 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. 
Comunicacions de dades: En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es farà pública al portal de la Transparència de la CCMA la relació de noms de les persones acceptades a proves i de les persones aprovades. 

Destinataris: En processos de selecció pot ser que hi participin empreses de selecció externes, col·laboradors que ens ajudin a avaluar els perfils, etc. En aquest cas, aquestes empreses sempre seran encarregades del tractament i vetllarem perquè observin tots els principis establerts en la legislació vigent. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant un escrit a lopd-rrhh@ccma.cat o, en paper, adreçant un escrit al Departament de Recursos Humans, Oriol Martorell, 1  08970 Sant Joan Despí. 

Informació addicional: http://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat/seleccio-de-personal/ 

 

 

Període d'inscripció:  07/06/2024  a  13/06/2024
Empresa:   CCMA, SA